February 28, 2020

บัณฑิต หอมเกษ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”(in Thai)

February 28, 2020

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ”ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (in Thai)

February 28, 2020

โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)

February 28, 2020

มัสลิน วนาเนติกุล : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ”(in Thai)

May 13, 2020

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2563(in Thai)

July 14, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

July 20, 2021

เปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ”

August 1, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 500 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564

August 1, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 521 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564