February 28, 2020

บัณฑิต หอมเกษ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”(in Thai)

February 28, 2020

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ”ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (in Thai)

February 28, 2020

โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)

February 28, 2020

มัสลิน วนาเนติกุล : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ”(in Thai)