ข่าวประจำปี 2563

November 25, 2020

แถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

January 8, 2021

การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ สสมส. (IHRP) ครั้งที่ 1

May 19, 2021

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

February 7, 2022

ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Design

February 18, 2022

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”

February 18, 2022

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

February 21, 2022

APMA Thesis Proposal Defenses 2022

February 21, 2022

Congratulations on attaining your Ph.D. and publishing your book with Routledge Publishing

March 1, 2022

Join us for PhD research forum 2022