ข่าวประจำปี 2564

July 14, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

July 20, 2021

เปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ”

August 1, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 500 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564

August 1, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 521 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564

August 1, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 528 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564