ข่าวประจำปี 2564

August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment

August 22, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ”ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”

August 23, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

August 30, 2021

ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

September 21, 2021

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นำเสนอบทความเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 21, 2021

ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 24, 2021

สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  เนื่องในวันมหิดล

September 28, 2021

AUN-HRE: Call for submission of short videos on the theme LIVING TOGETHER: majority-minority relationships in South East Asia

October 7, 2021

สสมส. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF 2021” (Mahidol University Social Engagement Forum)