โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒

หมวดวิชาบังคับ                                                                                     15     หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                                                   9     หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                                                          12     หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

มสสส   500    แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน

มสสส   521    ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง

มสสส   502    มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน

มสสส   528    แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

มสสส   504    วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

หมวดวิชาเลือก

มสสส   522     ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม

มสสส   523     พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย

มสสส   524     มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส   525     การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส   514     ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มสสส   526     การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส   527     มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง

มสสส   529     การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

มสสส   530     การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร

วิทยานิพนธ์

มสสส 698 วิทยานิพนธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ-ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเสนอปรับปรุงหลักสูตร