โครงการวิจัย

Research Bibliography

บรรณานุกรมโครงการวิจัย เป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-ปัจจุบัน โดยจะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล Bibliography ของแต่ละโครงการได้ตามช่องทางเข้าถึง (Accessibility) ในลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนี้

Report หมายถึง สามารถเข้าถึงได้ โดยการติดต่อผ่านฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการโดยตรง

Book, free หมายถึง สามารถเข้าถึงได้ โดยการติดต่อผ่านฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หรือ การดาวน์โหลด กรณีมีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

Sell หมายถึง สามารถเข้าถึงได้เฉพาะการจำหน่าย โดยติดต่อฝ่ายการจำหน่ายหนังสือ

Article หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยลิงค์ที่มี

Ongoing หมายถึง โครงการยังดำเนินการอยู่

ไพโรจน์ พลเพชร และ นายณฐกร ศรีแก้ว. (2549).

รายงานการศึกษาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
Funding : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Accessibility : Report

คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี. (2550).

โครงการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

นารี เจริญผลพิริยะ และคณะ. (2550).

รายงานการศึกษาและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ โครงการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากกรณีความรุนแรงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์. (2550).

การประสานความร่วมมือกับผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม: ศักยภาพ การพัฒนา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

ศรีประภา เพชรมีศรี และคณะ. (2550).

การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ (Fact Findings) การสำรวจเบื้องต้น. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. (2550).

เล่าขานตำนานใต้. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : sell

สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ. (2550).

โครงการวิจัยภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย : การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนาและการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล,
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : sell

กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ. (2551).

จินตนาการความเป็นไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : sell

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ สุกรี หลังปูเต๊ะ. (2551).

รายงานโครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ์ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล,
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน. (2551).

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการแสวงหาข้อเท็จจริงและการบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี. (2552).

ชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง: พลวัตและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Funding : World Bank
Accessibility : Book, Free

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะ. (2552).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะ. (2557). ลุ่มน้ำสายบุรี: ชุมชน ทรัพยากร สายน้ำ และความฝัน. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.)
Funding : สกว.
Accessibility : Report, Book, Free

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ. (2552).

รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

โคทม อารียา และคณะ. (2555).

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างภาพอนาคตสามจังหวัดชายแดนใต้ (สามมิติ: ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภาษา). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

ปาริชาด สุวรรณบุบผา และคณะ. (2555).

โครงการวิจัยความปรองดองและสันติวัฒนธรรมโดยผ่านกระบวนการสานเสวนา กรณี เรือนจำกลางจังหวัดสงขลานครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล
Accessibility : Report

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะ (2556).

ข้อเสนอต่อประชาชนและภาคประชาสังคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล+สกว.
Accessibility : Book, Free

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะ (2556).

ความจริงของนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณ ม. มหิดล+สกว.
Accessibility : Book, Free

งามศุกร์ รัตนเสถียร และ ประทับจิต นีละไพจิตร. (2557).

รายงานฉบับสมบูรณ์ ศึกษาทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น. แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

พลธรรม์ จันทร์คำ. (2557).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทเรียนและองค์ความรู้ในรอบทศวรรษ การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548-2557) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : –
Accessibility : Report

เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช. (2557).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศึกษากระบวนการการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

Kranrattanasuit, Naparat.

Human Trafficking Law Collection of Thailand. (Kranrattanasuit, Naparat and Sumarlan, Yanuar. (Oct.-Dec. 2017). National versus Human Security to Battle Human Trafficking in Thailand. Bot Bundit. (บทบัณฑิตย์). 73(4): 97-116.
Funding : –
Accessibility : Article

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2559).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ปาริชาด สุวรรณบุบผา และ มนธิภา ยิ้มย่อง. (2559).

ผู้หญิงและการสร้างสันติภาพ: กรณีผู้หญิงผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและผู้หญิงผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้. แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

พลธรรม์ จันทร์คำ และคณะ. (2559).

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขบวนการเคลื่อนไหวศิลปะเพื่อสันติภาพ. แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

พลธรรม์ จันทร์คำ และ ดิเรก หมานมานะ. (2559).

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้. แผนงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การคืนดี. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

บดินทร์ สายแสง. (2559).

โครงการวิจัย เรื่อง “การสนองตอบต่อมโนทัศน์ “อิสรเสรีและความเสมอภาค” ของพระเด่นดังร่วมสมัย : พระไพศาล วิสาโล, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และพระมหาสมปอง ตาลปุตโต”. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Funding : สกว.
Accessibility : Report

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว. (2559).

ป๋วยกับสังคมไทยร่วมสมัยในระยะเปลี่ยนผ่าน: มรดกทางความคิดและผลงานของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
Funding : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Accessibility : Report

วัชรฤทัย บุญธินันท์. (2559).

ป๋วยกับสังคมไทยร่วมสมัยในระยะเปลี่ยนผ่าน: มรดกทางความคิดและผลงานของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้านการศึกษา. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
Funding : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Accessibility : Report

วัชรฤทัย บุญธินันท์. (2559).

โครงการศึกษาการสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน : นัยยะต่อการสร้างประชาธิปไตยและสังคมที่เป็นธรรม. มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณเงินรายได้ ม. มหิดล
Accessibility : Report

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการวิจัยปัญหาประชาธิปไตยและการถกแถลง. มหาวิทยาลัยมหิดล.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว. (2560).

โครงการวิจัยพัฒนาการแนวคิดสิทธิมนุษยชนไทยในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย.
Funding : สกว.
Accessibility :

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560).

โครงการการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพในประเทศพม่าและไทย. (Buranajaroenkij, Duanghathai. (2020). Challenges to women’s inclusion in peace processes in Thailand and Myanmar. International Feminist Journal of Politics, 22:3, 403-422, DOI: 10.1080/14616742.2019.1698973.
Funding : SHAPE-SEA
Accessibility : Article, Book-Free

เอกพันธ์ ปิณฑวณิช และคณะ. (2560).

โครงการศึกษาการแปลงเปลี่ยนข้ามขีดแบ่งทางสังคมการเมือง. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. (ขยายเวลามาจากปีงบประมาณ 2559)
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility : Report

เอกพันธ์ ปิณฑวณิช. (2560ก).

โครงการรับจ้างศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งของคนไทย.
Funding : สถาบันอนุญาโตตุลาการ
Accessibility :

เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช. (2560ข).

โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการการเยียวยาทางสังคมที่จะนำไปสู่การปรองดอง คืนดี และให้อภัย.
Funding : งบประมาณแผ่นดิน
Accessibility :

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2561).

โครงการวิจัยเก้าทศวรรษของมิช ชันนารีสายอิตาลีคณะซาเลเซียนแห่งคุณพ่อดอนบาสโกกับงานเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกและการพัฒนาสันติภาพ
Funding : –
Accessibility : Waiting to be published

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2561).

โครงการวิจัยเรื่องเล่าความขัดแย้งและการเปิด ทางความร่วมมือระหว่างบุคคลจากหกกลุ่มประเภทในชายแดนใต้. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม.
Funding : มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
Accessibility : Ongoing

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2561).

ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (CSCD).
Funding : Peace Resource Collaborative: PRC
Accessibility : Book, Free

Petcharamesree, Sriprapha. (2018).

Students’ Perspectives on Human Rights Issues.
Funding : สกว.
Accessibility :

Kranrattanasuit, Naparat. (2019).

A Comparative Study of the State Policies and Practices towards Asylum Seekers and Refugees in ASEAN: The Cases of Thailand, Indonesia and Malaysia. ASEAN-RUN MIGRATION GOVERNANCE. TRF. Petcharamesree, Sriprapha. (2018). Thematic Study on Right to Life.
Funding : สกว.
Accessibility : Article

Kranrattanasuit, Naparat. (2019).

A Comparative Study of the State Policies and Practices towards Asylum Seekers and Refugees in ASEAN: The Cases of Thailand, Indonesia and Malaysia. ASEAN-RUN MIGRATION GOVERNANCE. TRF.
Funding : สกว.
Accessibility : Article

Petcharamesree, Sriprapha. (2018).

Thematic Study on Right to Life.
Funding : EUREAD IHRF
Accessibility : Article

Meyer, Claus K. (2018).

The Concept of Slavery in the US TIP Report.
Funding : –
Accessibility :

Barry, Coeli. (2018).

Scholar migrants and the internationalization of higher education in East and Southeast Asia.
Funding : Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan.
Accessibility :

Matt. (2018).

Matt. (2018). Diaspora and Democracy.
Funding : European Instrument on Human Rights and Democracy (EIDHR)
Accessibility :

Matt. (2018).

Policy Pilot Observatory: EU Human Rights Policy in the Asia Pacific.
Funding : European Instrument on Human Rights and Democracy (EIDHR)
Accessibility :

Matt. (2018).

Policy Pilot Observatory: EU Human Rights Policy in the Asia Pacific.
Funding : European Instrument on Human Rights and Democracy (EIDHR)
Accessibility :

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2562).

บทบาทนานาชาติต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ของไทยและบางมุมมองต่อภาพอนาคต. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
Funding : สถาบันพระปกเกล้า
Accessibility : Report

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2562).

โครงการบทบาทผู้นำศาสนากับการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้. โครงการสานเสวนาชาวพุทธเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่-น้อยในสังคมไทย.
Funding : The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Accessibility : Report

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2562).

สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างกรณี “ฮิญาญ” ปัตตานี. วารสารรูสมิแล 39(2), 21-32. (โครงการพุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรม. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม.)
Funding : มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
Accessibility : Article

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2562).

สวมบทคนในสนามสะท้อนเสียงสนทนาเห็นต่างกรณี “ฮิญาญ” ปัตตานี. วารสารรูสมิแล 39(2), 21-32. (โครงการพุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรม. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม.)
Funding : มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
Accessibility : Report

Duanghathai Buranajaroenkij and Others. (2019).

Report of Activities Weaving Peace (in the South) Together.The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Funding : The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Accessibility : Report

สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์. (2562).

โครงการชาวพุทธชายแดนใต้กับการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขชายแดนใต้. โครงการสานเสวนาชาวพุทธเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่-น้อยในสังคมไทย. The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Funding : The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Accessibility : Report

สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์. (2562).

สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์. (2564). โครงการชุมชนกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าด่าน ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี. The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Funding : The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Accessibility : Report

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2563).

ถอดบทเรียนความคิดเห็นเรื่องสันติภาพในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย: บทเรียนจากนักวิจัยภาคสนามในชายแดนใต้. สถาบันพระปกเกล้า.
Funding : สถาบันพระปกเกล้า
Accessibility : Ongoing

Narkurairattana, Padtheera. (2563).

The Role of Catholic Education Council on Child Rights Protection from Violence and Sexual Harassment.
Funding : –
Accessibility : Ongoing

Meyer, Claus K. (2020).

Experiences of Labor Exploitation in High-Sea Fisheries.
Funding : –
Accessibility : Ongoing

Capaldi, Mark. (2020).

Present Day Migration in Southeast Asia: Evolution, flows and migration dynamics
Funding : –
Accessibility : Ongoing

Capaldi, Mark. (2020).

Independent child migration in Southeast Asia: A demonstration of children’s agency or a form of child trafficking?.
Funding : –
Accessibility : Ongoing

Capaldi, Mark. (2020).

Borders, States and People Movements in Southeast Asia.
Funding : –
Accessibility : Ongoing

Capaldi, Mark. (2020).

Fact or Fiction? Deconstructing the death penalty as a deterrent to crime in ASEAN.
Funding : University of Swansea
Accessibility : Waiting to be published

Capaldi, Mark. (2020).

A Brief Review: Children Online Privacy Protection in Indonesia. (Children’s Privacy and Data Protection in Judicial Decisions).
Funding : University of Swansea
Accessibility : Article

Capaldi, Mark. (2020).

Child Rights Research Ethics: The need for practical and rights-based standards within the Global Campus. (Capaldi, Mark. (2021). Research Ethics Systems: Comparison between NGO Ethics Guidelines and University Ethics Procedures, Journal of Population and Social Science Studies, Vol. 29, pp. 299-310.)
Funding : RLF and Global Campus
Accessibility : Article

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2564).

สถานการณ์เด็ก เยาวชน ผู้หญิง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.).
Funding : ประชาชนชาวอเมริกันผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
Accessibility : Book, Free

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2564).

การบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาและสุขภาพเพื่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในชายแดนใต้. Weaving Peace (in the South) Together.The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Funding : The Religion Politics Conflict Desk of the Swiss FDFA.
Accessibility : Report

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์. (2564).

เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำการขับเคลื่อนถักทอสันติภาพและการปรองดองในสังคมไทย. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
Funding : งบประมาณเงินรายได้ ม. มหิดล
Accessibility : Report

Boontinand, Vachararutai. (2021).

Philosophical Enquiry as a Pedagogy for Teaching Critical Thinking and Democratic Citizenship in Higher Education. British Academy/TRF.
Funding : สกว.+British Academy
Accessibility : Ongoing

Petcharamesree, Sriprapha and Capaldi, Mark. (2021).

Right to Life: Securing ASEAN’s Commitment & Compliance. Swansea University.
Funding : Swansea University
Accessibility : Ongoing