ข่าวปี 2562

February 12, 2019

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5

February 12, 2019

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม/ดำเนินโครงการ การอบรม ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา Module 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 Module 2 วันที่ 8 […]
March 15, 2019

CALL FOR PAPERS : Journal HRPS Vol 5 Issue 2

March 18, 2019

แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 ปี 2562

May 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการDesigning for the future 5 

June 21, 2019

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

June 24, 2019

Call for paper ” 2nd International Graduate Seminar on Human Rights and Democracy”

September 9, 2019

กิจกรรมศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

September 19, 2019

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ”สันติภาพชุมชนในศรีลังกา” (In Thai)