ข่าวประจำปี 2564

August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment

August 21, 2021

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ

August 22, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ”ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”

August 23, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

September 21, 2021

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นำเสนอบทความเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 21, 2021

ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล

September 24, 2021

สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  เนื่องในวันมหิดล

October 7, 2021

สสมส. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF 2021” (Mahidol University Social Engagement Forum)

October 26, 2021

Join thesis defense of APMA student: EXAMINATION OF THE GOVERNMENT’S CHALLENGES FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) RESETTLEMENT: A CASE STUDY OF IDPS IN THE KACHIN STATE OF MYANMAR by Ms. Teresa