ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

ผู้อำนวยการ

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2145


E-mail: dircophp@mahidol.ac.th, vachararutai.boo@mahidol.ac.th

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2131


E-mail: benonn@gmail.com

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(66) 2-441-0813 to 5 ext. 2134


E-mail: duanghathai.bur@mahidol.edu