บุคลากรสายสนันสนุน

สายสนับสนุนบริหารงานทั่วไป

ธนพล แสงจันทร์ (ต้อม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-441-0813-5 ต่อ 1101


sangchan27@gmail.com

กัลนิกา กาญจน์แก้ว (การ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-441-0813-5 ต่อ 1104


kannika.kak@mahidol.edu

เสมอแข ย้อยนวล (แอน)

นักวิชาการสารสนเทศ

02-441-0813-5 ต่อ 1107


samerkhae.yoi@mahidol.edu

จันทร์จริยาพร แย้มประภารัตน์ (ฝน)

บรรณารักษ์

02-441-0813-5 ต่อ 3152


chanchariyaporn.yam@mahidol.edu

เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล (หน่อย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-441-0813-5 ต่อ 1109


benjamas.srr@mahidol.edu

เขมิกา กลิ่นเกษร (มะเหมี่ยว)

นักประชาสัมพันธ์

02-441-0813-5 ต่อ 1108


khemika.kln@mahidol.edu

สมบัติ กิตินาม (ต้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0-2441-0813-5 ต่อ 1103


sombat.kit@mahidol.edu

ชาริต้า ประสิทธิหิมะ (ต้า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)

073-450145


charita_004@hotmail.com

จริยา จารุรักษ์(เจี๊ยบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2441-0813-5 ต่อ 1112


j.jarurak3579@gmail.com

สายสนับสนุนวิชาการ

มานียา รักษาผล (ตูน)

นักวิชาการศึกษา

0-2441-0813-5 ต่อ 1113


maneeya.rak@mahidol.ac.th

จริยา บุญโต (เก๋)

นักวิชาการศึกษา

0-2441-0813-5 ต่อ 1114


chariyabunto@gmail.com

พรพิชชา แก้วสัมฤทธิ์ (แพน)

นักวิชาการศึกษา

0-2441-0813-5 ต่อ 1116


pornpicha.kae@mahidol.edu

สายสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฆอซาลี อาแว (ลี)

เจ้าหน้าที่วิจัย (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)

073-450145


k_awae@yahoo.com

บดินทร์ สายแสง (เบน)

นักปฏิบัติการวิจัย

0-2441-0813-5 ต่อ 2138


bordin_bain@hotmail.com

รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ (โม่)

นักวิชาการศึกษา

0-2441-0813-5 ต่อ 2137


ratawito@gmail.com

วัลลภ ภุมรา (แฟรงค์)

นักประชาสัมพันธ์

02-441-0813-5 ต่อ 2136


wawun@hotmail.com

พลธรรม์ เศียรฆัน จันทร์คำ (เดียร์)

นักปฏิบัติการวิจัย

02-441-0813-5 ต่อ 2136


poldhamchancome@hotmail.com