สัมมนาพิเศษ “ประชาธิปไตยที่ล้มเหลวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
January 12, 2023
สสมส. จัดการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยเพื่อสิทธิมนุษยชน
January 16, 2023

Call for papers: Vol. 9, Issue 1 (January – June 2023)

Issue Editor: Asst.Prof.Dr. Yanuar Sumarlan

Submission deadline: Much 7, 2023

———————

Guide for authors:

English: Paper length is 6,000 – 8,000 words, including references, notes, tables and figures.  Authors should provide an abstract of 150-250 words with 3-5 keywords.

Thai: The length should be 15 – 20 pages of A4, including references, notes, tables and figures. Authors should provide an abstract of 150-250 words with 3-5 keywords.

Accepted Themes: Human Rights, Peace, International Relations, Social Sciences.

Read more information

Formatting details: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS

Author guidelines: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/about/submissions

Instruction for author: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/Author

Contact Editors for inquiries: hrpsjournal@mahidol.ac.th