ติดต่อหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
น.ส.มานียา รักษาผล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ ชั้น 1 ม. มหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0 2441 0813-15 ต่อ 1113 โทรสาร 0 2441 0872-73

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
maneeya.rak@mahidol.ac.th
@mahidol.ihrp
(+66) 2-441-0813-5 ext.1113