ข่าวปี 2562

February 12, 2019

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม/ดำเนินโครงการ การอบรม ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา Module 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 Module 2 วันที่ 8 […]
February 12, 2019

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5