APMA SC meeting

วันที่ 10-11 มกราคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายของหลักสูตร ฯ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 1) Ateneo de Manila University School of Law, the Philippines 2) Universitas Gadjah Mada, Indonesia 3) Kathmandu School of Law, Nepal และ 4) University of Colombo, Sri Lanka ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิฯ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร นอกจากนี้บรรดาคณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัยเครือข่ายยังได้พบปะกับนักศึกษาของหลักสูตรและให้ความเห็นทางวิชาการต่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกด้วย

วันที่ 10-11 มกราคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายของหลักสูตร ฯ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 1) Ateneo de Manila University School of Law, the Philippines 2) Universitas Gadjah Mada, Indonesia 3) Kathmandu School of Law, Nepal และ 4) University of Colombo, Sri Lanka ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิฯ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร นอกจากนี้บรรดาคณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัยเครือข่ายยังได้พบปะกับนักศึกษาของหลักสูตรและให้ความเห็นทางวิชาการต่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกด้วย

Message us