สสมส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี
December 19, 2022
We are looking for two full time lecturers to join our team at Mahidol University, Thailand. Applicants must hold a PhD at the time of application.
December 29, 2022

บุคลากร สสมส. เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ (Public Forum) ประจำปี 2565

วันที่ 21  ธันวาคม 2565  ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยและรองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นผู้ดำเนินรายการ  พร้อมด้วยนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้   เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ (Public Forum) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมชายแดนใต้โดยกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านดาโต๊ะ อย่างปกติสุขภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในชุมชน