เวทีเสวนาเปิดตัวชุดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สสมส. “หนึ่งทศวรรษเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ: การจัดการศึกษา เสริมสร้างอำนาจ และสร้างแรงบันดาลใจ”

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดเวทีเสวนาเพื่อเฉลิมฉลองเดือนสิทธิมนุษยชนและในโอกาสครอบรอบ 10 ปี สสมส. ในหัวข้อ “Assessing and Reimagining Higher Education for Democracy, Human Rights and Peace!”  โดย Ms. Lorna Q Israel, Senior Lecturer, Miriam College, Quezon City, Philippines เป็นกระบวนกรนำการเสวนา ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และระบบออนไลน์ (Meeting Zoom)

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวฯ เพื่อเน้นเสียงสะท้อนเชิงวิพากษ์จากนักวิชาการ นักศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ทั่วโลก เรื่องผลกระทบและบทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ การเสริมสร้างประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะในประเทศโลกซีกใต้

เวทีการเสวนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเปิดตัวชุดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมกับ Shape-Sea (Strengthen Human Rights and Peace Research and Education in Southeast Asia),  AUN-HRE (ASEAN University Network, Human Rights Education) และ Global Campus for Human Rights (Asia Pacific)

Message us