อ.ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Religion, Identity and Interreligious Dialogue (in Thai)

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์  2563 อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Religion, Identity and Interreligious Dialogue ให้แก่โครงการ Rotary Peace จัดโดย ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 22 คนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่วนมากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง นักเคลื่อนไหว นักวิชาการ อาจารย์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงนักบวชในศาสนาต่างๆด้วย  ณ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Message us