สสมส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us