ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร : (66) 2-441-0813 to 5 ext. 2134

อีเมล : duanghathai.bur@mahidol.edu

ประวัติการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ / Area of Interest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย Lorem ipsum dolor sit amet.

Publications Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำแหน่งอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

Message us