บทสัมภาษณ์ — สื่อมัลติมีเดีย

ผลงานเผยแพร่

CONTACT US

บทสัมภาษณ์ — สื่อมัลติมีเดีย

อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และ AUN-HRE ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Read More »
Message us