ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นำเสนอบทความเนื่องในวันสันติภาพสากล
September 21, 2021
สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  เนื่องในวันมหิดล
September 24, 2021

ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2564  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ  เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “สตรีกับงานสันติภาพชายแดนใต้ มองผ่านมุมสังคมพหุวัฒนธรรม”  ในฐานะสตรีกับงานสันติภาพชายแดนใต้  เนื่องในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติวันสันติภาพสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อมนุษยภาพ: สังคมสันติสุขเกิดขึ้นได้ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และภาคีเครือข่าย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)