SDG-04-available-100

SDGs เป้าหมายที่ 4

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กับการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาราว 50 ทุนในปีการศึกษา 2564-2565 ให้กับนักศึกษาจากภูมิภาค อาเซียนที่ต้องการนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของตน รวมทั้งดำเนินการบริการวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ผ่านหลักสูตร การอบรมการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา การอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในปี 2564-2565

กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่จาก 17 ประเทศ และแนะนำเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรต่างๆ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)