Call for Students: Batch 2 Undergraduate Certificate Course in politics and social sciences
February 1, 2022
ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”
February 18, 2022

ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Design

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ นายฆอซาลี อาแว นายพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ และนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Designในโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมชายแดนใต้โดยกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ ดำเนินงานโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับสมาคมประชาสังคมนราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนจาก USAID ณ บ้านสองฤดู อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และการประชุมผ่านระบบออนไลน์