การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(in Thai)
February 7, 2020
อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Majority-Minority relation and the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief (in Thai)
February 25, 2020

อ.ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Religion, Identity and Interreligious Dialogue (in Thai)

Religion, Identity and Interreligious Dialogue

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์  2563 อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Religion, Identity and Interreligious Dialogue ให้แก่โครงการ Rotary Peace จัดโดย ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 22 คนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่วนมากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง นักเคลื่อนไหว นักวิชาการ อาจารย์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงนักบวชในศาสนาต่างๆด้วย  ณ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย