เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”
April 20, 2022
WEBINAR SERIES: “เคล็ด (ไม่) ลับจากผู้ประเมินคุณภาพงานเขียนทางวิชาการ”
April 22, 2022

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครผ่านระบบ MU E-Recruitment ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังลิ้งค์ต่อไปนี้
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=5114