กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “intra and interfaith dialogue ในไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
June 2, 2022
Students and alumni from MA in Human Rights and Democratization (Asia-Pacific Region) presented their research in the Global Classroom on Internal Displacement.
June 2, 2022

เวทีสาธารณะ Public Forum และประชุมถอดบทเรียน Reflection Workshop

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565  ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร. ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และที่ปรึกษาสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยและรองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และนายพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ นักปฏิบัติการวิจัย  เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียน ในเวทีสาธารณะ (Public Forum) และถอดบทเรียน (Reflection Workshop) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมชายแดนใต้โดยกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โครงการมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร การจัดทำฐานข้อมูลและความรู้ ทักษะเกี่ยวกับทำงานกับชุมชนในการลดความขัดแย้งผ่านกระบวนการสานเสวนา