จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” กับ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (in Thai)
January 7, 2020
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเขียนบทสัมภาษณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” (in Thai)
January 9, 2020

PhD student thesis proposal defense: Mr. Bidhayak Das

PhD student thesis proposal defense: Mr. Bidhayak Das

On January  8, 2020, Mr. Bidhayak Das (PhD student, batch 2017), PhD student’s thesis proposal entitled “The Issue of Citizenship, Exclusion and Statelessness in India: A Study of the Revocation of Citizenship of Religious and Linguistic Minorities in Assam” at Room no.119, the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya.