ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
September 20, 2021
ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล
September 21, 2021

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นำเสนอบทความเนื่องในวันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2564  ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ  เข้าร่วมนำเสนอบทความเนื่องในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติวันสันติภาพสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ (ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  และ รศ.ดร.โคทม อารียา) โดยบทความนี้ได้รับคัดเลือกเป็นบทความที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 แห่งปี 2564 จากทั้งหมด 270 บทความ ประจำวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2564)  จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และภาคีเครือข่าย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

สามารถติดตามบทความได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/…/journ…/article/view/251187