กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ”ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”
August 22, 2021
Join thesis defense of APMA student: TRAPPED AT HOME: RECONCILIATION’S UNFINISHED BRIDGE AND THE ECONOMIC EXCLUSION OF TAMIL RETURNEES By Mr. Cory Devon Cook
August 26, 2021

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐแห่งสวิส มหาวิทยาลัย ETH Zurich จัดกิจกรรม เสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ ในหัวข้อ “ชุมชนพุทธร้าง-พุทธถดถอยในชายแดนใต้” โดยมี ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เป็นผู้นำเสนอบทสำรวจเบื้องต้น พร้อมด้วยพระสมุห์นพเดช ฐิตเดโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม คุณพงษ์ศักดิ์ พหรหมสัง รักษาการประธานสมาพันธ์ชาวพุทธชายแดนใต้ คุณนิราส บุญหลง ประธานชุมชนไทยพุทธบ้านท่าด่าน ตะโละกะโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเสียงจากคนพุทธในชายแดนใต้กับสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวพุทธในชายแดนใต้เพื่อหาแนวทางในการหนุนเสริมกันได้อย่างไร และ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านการเสวนาออนไลน์ (ZOOM)
กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ จัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้งคือ
– วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ ” ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”
– วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”
– วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ “กทส. ในสายตาเพื่อน”
– วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ “กทส. และการรวมกลุ่มชาวพุทธใน จชต. จุดอ่อน-จุดแข็ง อดีตและอนาคต
การจัดการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัย และการลงพื้นที่ของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ซึ่งได้ดำเนินการมานับแต่ปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐแห่งสวิส มหาวิทยาลัย ETH Zurich และความร่วมมือของ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้ที่ FB: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล