สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  เนื่องในวันมหิดล
September 24, 2021
Join thesis defense of APMA student: EXAMINATION OF THE GOVERNMENT’S CHALLENGES FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) RESETTLEMENT: A CASE STUDY OF IDPS IN THE KACHIN STATE OF MYANMAR by Ms. Teresa
October 26, 2021

สสมส. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF 2021” (Mahidol University Social Engagement Forum)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  บุคลากรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF 2021” (Mahidol University Social Engagement Forum) ภายใต้กิจกรรม Speed Networking ดังนี้

  • กลุ่มการสร้าง Social Impact นำเสนอโดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ นำเสนอในหัวข้อ “เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย”  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • กลุ่มประเด็นเด็กและเยาวชน นำเสนอโดย ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) นำเสนอลงานในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก: ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กด้วยการพัฒนาสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์สอดแทรกในการเรียน การสอนและการถอดบทเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร”
  • กลุ่มประเด็นวัฒนธรรม นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยประจำศูนย์ศึกษาสันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล นำเสนอผลงานในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้: ถอดบทเรียนนวัตกรรมสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ระหว่างนักการเมืองและภาคประชาสังคม ด้วยกระบวนการสานเสวนา”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นโอกาสอันดีในการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน เพื่อร่วมกันสร้างกลไกการขับเคลื่อนหรือผลักดันงานวิจัยไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Webiner)