หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

M.A. Human Rights and Peace Studies ( Thai Program)

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

คุณมานียา รักษาผล
maneeya.rak@mahidol.ac.th

ความสนใจ