หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

M.A. Human Rights and Peace Studies ( Thai Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การศึกษาด้านทฤษฎีวิธีวิจัยและการศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยงมีพลวัตและเป็นสหวิทยาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนทั้งนี้หลักสูตรฯเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆของสังคม

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

คุณมานียา รักษาผล
maneeya.rak@mahidol.ac.th

ที่มาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าหน่วยกิจ

สมัครเรียน

ความสนใจของนักศึกษา