MA Human Rights & Peace Studies (Thai Program )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560  เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการมี ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน   มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการทำความเข้าใจ   และอธิบายปรากฏการณ์การทำงานทางสังคมที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน   ความรุนแรงและความขัดแย้งและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสังคม  ผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีเพื่อแปรผลการเรียนรู้ไปสู่การทำงานสาขาต่าง ๆ

ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎีวิธีวิจัยและการศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยงมีพลวัตและเป็นสหวิทยาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนทั้งนี้หลักสูตรฯเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆของสังคม

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเสริมทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ในโครงการจัดตั้ง การเข้าร่วมโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้นำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ  และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นเข้มแข็งในสังคมอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

3. ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ

4. กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

5. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒

หมวดวิชาบังคับ                                                                               15     หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                                                   9     หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                                                    12     หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

มสสส   500    แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน                                               3(3-0-6)

มสสส   521    ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง                                   3(3-0-6)

มสสส   502    มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน                                                3(3-0-6)

มสสส   528    แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง                  3(3-0-6)

มสสส   504    วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                                         3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือก

มสสส   522     ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม               3(3-0-6)

มสสส   523     พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย                        3(3-0-6)

มสสส   524     มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                 3(3-0-6)

มสสส   525     การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                                      3(3-0-6)

มสสส   514     ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน               3(3-0-6)

มสสส   526     การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                                     3(3-0-6)

มสสส   527     มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง                                        3(3-0-6)

มสสส   529     การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                               3(3-0-6)

มสสส   530     การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                                    3(3-0-6)

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร

วิทยานิพนธ์

มสสส 698 วิทยานิพนธ์                                                  12 (0-36-0)    หน่วยกิต

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตร

 

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558

 

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
น.ส.มานียา รักษาผล  (E-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th)
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ ชั้น 1 ม. มหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0 2441 0813 ต่อ 1113 โทรสาร 0 2441 0872, 0 2441 0873