มหิดลสร้างสันติ : ปัญญาของแผ่นดิน
[by Mahidol](3/3)

Introduce : Master of Human Rights and Democratisation

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ สันติภาพชุมชนในศรีลังกา