หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

M.A. Human Rights and Peace Studies ( Thai Program)

หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการมี ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการทำความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์การทำงานทางสังคมที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงและความขัดแย้งและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสังคม ผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีเพื่อแปรผลการเรียนรู้ไปสู่การทำงานสาขาต่าง ๆ

ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎีวิธีวิจัยและการศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยงมีพลวัตและเป็นสหวิทยาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนทั้งนี้หลักสูตรฯเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆของสังคม

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเสริมทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ในโครงการจัดตั้ง การเข้าร่วมโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้นำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นเข้มแข็งในสังคมอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

3. ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ

4. กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

5. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

คุณมานียา รักษาผล
maneeya.rak@mahidol.ac.th