คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบพล.ต. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ณ ค่ายสิรินทร กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า(in Thai)
August 31, 2020
MAHR student Virtual Thesis Defense (Ms.Natasha Rohman)
September 10, 2020

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)(in Thai)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ได้แก่ รศ. ดร.โคทม อารียา อ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ คุณชาริต้า ประสิทธิหิมะ และคุณฆอซาลี อาแว ได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้กับพล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)…สองหน่วยงานได้วางแผนที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน อุปสรรคปัญหาและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นมา