การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน “The Regional Colloquium on ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Ten Years On”
December 13, 2022
We are looking for full-time multiple positions to join our team at the Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy & Peace in Myanmar Programme.
December 15, 2022

อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม จำนวน 12 คน ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ Dr. Yanuar Sumarlan เลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล