มหิดลนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย
August 18, 2022
Orientation for New Students 2022
August 31, 2022

ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เวทีเผยแพร่การผลงานวิจัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา ม.มหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ เวทีเผยแพร่การผลงานวิจัยโครงการวิจัยคุณธรรมพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม : ภราดรภาพ สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.สว.)ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร