ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Women for Peace Registry (AWPR)
September 30, 2022
ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ร่วมพิธีเปิด Mahidol University Affairs Officeb (MUIAO)
October 6, 2022

ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ร่วมเวทีเสวนาคืนข้อมูลสันติภาพ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาคืนข้อมูลสันติภาพ “สันติภาพและพหุวัฒนธรรม: บทสะท้อนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ผ่านงานวิจัย เรื่อง กลไกการสร้างความไว้วางใจของรัฐด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้” ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยความร่วมมือของ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล