WEBINAR SERIES “การศึกษาเชิงวิพากษ์ : จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”
April 1, 2022
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
April 4, 2022

สาส์นจากผู้อำนวยการ: แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทีมบริหารสถาบันฯ จึงขอกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบาย ในโอกาสการประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ครั้งที่ 3/2565  ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)