ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ”ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (in Thai)
February 28, 2020
มัสลิน วนาเนติกุล : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ”(in Thai)
February 28, 2020

โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)

โครงการสัมมนา ถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการสัมมนา ถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย โดยมี คุณจะเด็ด เชาว์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นประเด็นและบริบทที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการณรงค์เรื่องความเป็นธรรมทางเพศและการใช้เรื่องเพศสภาพเพื่อลดทอนงานรณรงค์สิทธิมนุษยชน, การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของงานสร้างความตระหนักความเป็นธรรมทางเพศ และร่วมแลกเปลี่ยน ข้อเสนอสู่อนาคต สร้างพลังการณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระหว่าง ผู้บรรยาย อาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา