บัณฑิต หอมเกษ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”(in Thai)
February 28, 2020
โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)
February 28, 2020

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ”ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (in Thai)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (13.00 -14.30 น.) ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในหัวข้อ "ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ" (UNDERSTANDING OF OFFICERS INVOLVED IN OFFENCE OF FORCED LABOUR) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (13.00 -14.30 น.)  ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในหัวข้อ “ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (UNDERSTANDING OF OFFICERS INVOLVED IN OFFENCE OF FORCED LABOUR) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา