โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)
February 28, 2020
ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล(in Thai)
March 3, 2020

มัสลิน วนาเนติกุล : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ”(in Thai)

นางมัสลิน วนาเนติกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในหัวข้อ "การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ" (Repatriation of Karen Refugee Women in Thailand from Gender Perspective) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (11.00 -12.30 น.)  นางมัสลิน วนาเนติกุล  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ” (Repatriation of Karen Refugee Women in Thailand from Gender Perspective) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา