ดร.ศรีประภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม QS Subject Focus Summit
February 25, 2020
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ แสวงคำ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ”ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อความผิดฐานแรงงานบังคับ” (in Thai)
February 28, 2020

บัณฑิต หอมเกษ : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”(in Thai)

นาย บัณฑิต หอมเกษ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" (State Power over Forest and Community Resistance : Case Study of Karen Ethnic Communities in Kaeng Krachan National Park) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (9.30 – 10.30 น.)  นาย บัณฑิต หอมเกษ  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “อำนาจรัฐเหนือพื้นที่ป่ากับการต่อต้านขัดขืนของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”  (State Power over Forest and Community Resistance : Case Study of Karen Ethnic Communities in Kaeng Krachan National Park) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา