Call for Papers Vol.7, Issue2
October 8, 2020
เชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า
October 22, 2020

แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน (in Thai)

เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน

เหตุการณ์การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ในค่ำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณราชเทวี สยามและแยกปทุมวัน เป็นการละเมิดสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นการเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลที่มีอำนาจอยู่แล้วมาแก้ปัญหาทางการเมืองร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการที่เกินความจำเป็นต่อสถานการณ์ เป็นสิ่งที่น่าอับอาย การกระทำดังกล่าวไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะปิดทางการเจราจาและหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นำรัฐบาล ยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการหยุดยั้งผู้เห็นต่างทางการเมืองทุกกลุ่ม

ในสถานการณ์ที่รัฐสภาไม่สามารถเป็นตัวแทนประชาชนได้ จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออก รัฐบาลควรเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจในข้อเรียกร้องของขบวนการเยาวชนและนักกิจกรรมทางการเมือง  ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันหาทางออกเพื่อให้สังคมไทยก้าวพ้นวิกฤติการเมืองครั้งนี้โดยไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทุกฝ่าย

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

คลิกดูรูปภาพแถลงการณ์ฉบับเต็ม

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน