การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ สสมส. (IHRP) ครั้งที่ 1
January 8, 2021
Research Forum: เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
May 18, 2021

MAHR(Thai Program) student thesis defense-ธนภัทร ลือวานิช

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธนภัทร ลือวานิช นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “ศึกษาการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) (A STUDY OF THAI POLITICAL CONFLICT TRANSFORMATION OF TRUTH FOR RECONCILIATION COMMISSION OF THAILAND (TRCT))” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)