ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
March 22, 2022
WEBINAR SERIES “การศึกษาเชิงวิพากษ์ : จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”
April 1, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาครั้งที่ 1 “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต”(Multicultural Thai Society : Challenges, Opportunities and Future)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาครั้งที่ 1 “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต”

(Multicultural Thai Society : Challenges, Opportunities and Future)

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

รับชมผ่าน Live 151 Yamaaah  และเพจโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด

……….

กำหนดการสานเสวนาครั้งที่ 1

“ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต”

(Multicultural Thai Society : Challenges, Opportunities and Future)

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 13.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

13.30 – 13.35 น.        รศ. เสาวนีย์ รุจิระอัมพร จิตต์หมวด ประธานโครงการฯกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสานเสวนาฯ

13.35 – 13.40 น.        ศ. พลโท ดร. สมชาย วิรุฬหผล ที่ปรึกษาเครือข่ายสรรสร้างสังคมสันติสุข กล่าวเปิดงานสานเสวนาฯ

13.40 – 15.30 น.       สานเสวนา “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต” โดย

  • พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท
  • นายดนัย มู่สา
  • ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
  • รศ. เสาวนีย์  รุจิระอัมพร จิตต์หมวด

ดำเนินการสานเสวนาโดย อาจารย์อิมรอน  โสะสัน

15.30 – 16.00 น.        ถามตอบ และแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

**รศ. เสาวนีย์ รุจิระอัมพร จิตต์หมวด ประธานโครงการฯกล่าวปิด