เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 521 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564
August 1, 2021
SEA Lecture Hall
August 10, 2021

เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 528 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้
1. รายวิชา มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
2. รายวิชา มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง
3. รายวิชา มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/GuestRegis/index/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: maneeya.rak@mahidol.ac.th