แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงใจและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน (in Thai)
October 17, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนาวิชาการอ่านสิทธิและสันติวิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวิธี “ความท้าทายพุทธรัฐร่วมสมัย”
October 26, 2020

เชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า

หัวข้อการเคลื่อนไหวต่อรองวาทกรรมสิทธิทางเพศในแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562)
(Construction of Discourse and Negotiation Movement for Sexuality Rights in The Textbooks of Health Education and Physical Education Core Curriculum A.D. 2008 (Revised Version A.D.2019))
โดย ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า
คณะกรรมการสอบ
ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
⏰เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ณ ห้อง 119 ชั้น 1 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สามารถร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ได้ที่
Join Zoom meeting. (URL):
Meeting ID: 938 0856 8978
Password: 174641