ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”
February 18, 2022
APMA Thesis Proposal Defenses 2022
February 21, 2022

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานทรัพยากรบุคคล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวตอนรับทีมวิทยากรนำโดย คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และกระบวนการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และคุณสุภัทรา บุศย์เมืองปัก หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “วิธีการกรอกแบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03)” การจัดการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรมซูม (Zoom)